lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Dags för bättre miljöbedömningar av mat!

2018-09-24

Katrin Molina-Besch, doktorand i Förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH

I en nyligen publicerad studie från Lunds universitet och Karlstads universitet visar forskarna på både brister och utvecklingspotential för framtida miljöbedömningar av livsmedel. För att komma vidare i diskussionen om hur vi kan minska klimatpåverkan från livsmedelsområdet är en ökad systemsyn på livsmedel, distribution och förpackningar med bättre insikter om konsumentbeteenden alldeles nödvändig. 

Idag representerar livsmedel ca 30% av svenska hushålls klimatpåverkan. Stora förbättringar krävs för att kunna minska denna påverkan både vad gäller vilken typ av mat som äts som hur livsmedel skyddas från produktion till distribution. Då produktion och konsumtion ofta är åtskilda i såväl plats som tid krävs skydd av maten under distribution och lagring. Distributionsförpackningar och konsumentförpackningar är viktiga delar i skyddet av maten. När förpackningarna är rätt utformade så bidrar de till minskat matsvinn och därmed också en minskad klimatpåverkan. Området är mycket komplext då olika livsmedel kräver olika typ av skydd och dessutom gör kulturella och demografiska skillnader att vi använder förpackningarna och maten på olika sätt. Dessutom spelar återvinningssystem av uttjänta förpackningar också stor roll i miljöanalysen.

En översyn av 32 publicerade artiklar om miljöpåverkan på förpackade livsmedel från de senaste 10 åren visar att den indirekta miljöpåverkan av förpackningen hanteras bristfälligt. Med indirekt påverkan menar forskarna hur utformning påverkar effektivitet i hantering och transport och framförallt påverkan på matsvinn i olika led. Trots att många studier visat på matsvinnet stora omfattning och därmed klimatpåverkan syns mycket lite av det när livsmedel med dess förpackningar ska miljöbedömas. För att nå verklig minskning av miljöpåverkan inom livsmedelsområdet måste fler studier hantera mer av den komplexitet som råder inom området. Kunskapen måste öka om såväl den specifika distributionen och hanteringen och särskilt fler och bättre insikter om konsumenternas interaktion med förpackning och maten i hemmet. Självklart ska också insikter och påverkan från sortering och återvinning ingå så att vi kan återvinna materialen till högre kvalitet.

Mer information: Katrin Molina-Besch, Lunds universitet. 046-222 97 58, katrin.molina-besch@plog.lth.se 
Helén Williams, Karlstads universitet. 054-700 1850, helen.williams@kau.se  

Artikeln är publicerad online och gratis nedladdningsbar: Katrin Molina-Besch, Fredrik Wikström & Helén Williams. 2018. The environmental impact of packaging in food supply chains—does life cycle assessment of food provide the full picture? The International Journal of Life Cycle Assessment, https://doi.org/10.1007/s11367-018-1500-6  


Page Manager: