Extrajobb i ett forskningsprojekt om citylogistik

Vill du undersöka framtidsutsikterna för citylogistik och samtidigt tjäna extrapengar? Förpackningslogistik och Malmö stad söker studenter som kan arbeta med att intervjua butiks- och kafépersonal i centrala Malmö och därefter sammanställa materialet. Detta är ett utmärkt tillfälle att få insikter i forskning, utöka ditt kontaktnät samt tjäna extrapengar.

Information om projektet
Förpackningslogistik och Malmö stad har tillsammans med flera andra aktörer ett forskningsprojekt om citylogistik. Syftet med projektet är att utveckla en affärsmodell för samordnad varudistribution baserat på värdeskapande logistiktjänster. Detta görs för att möta näringslivets, kommuners och människors behov av effektiva transporter i städer med målet att minimera miljöpåverkan, trängsel och andra negativa effekter av trafik. Affärsmodellen ska säkerställa att samlastningslösningar blir attraktiva för alla inblandade parter och därmed kommersiellt hållbara samt en självklar del av våra förtätade städer. I projektet kommer inventering att ske för att identifiera vilka värdeadderande logistiktjänster som är attraktiva för brukarna och hur dessa kan paketeras i en affärsmodell. Möjligheten att samordna kommunens egna och näringslivets varuflöden kommer också att studeras. En viktig del av projektet är också en ökad kunskap om samlastningslösningar både hos deltagande parter och potentiella användare av dessa lösningar. En samordnad varudistribution i centrum innebär mindre trängsel, mindre buller, ökad trafiksäkerhet, mindre miljöpåverkan och attraktivare stadskärnor.

Vi önskar nu timanställa några studenter för att delta i den del av projektet som handlar om att inventera och identifiera värdeadderande logistiktjänster som är attraktiva för brukarna, framförallt butiker och kaféer. Arbetet önskas ske under september-oktober.

Information om arbetet

Arbetsuppgift: Godskartläggning och intervjuundersökning (intervjumall finns) bland butiker och kaféer i centrala Malmö, sammanställa intervjuerna enligt en mall.

Tidpunkt: September-oktober.

Omfattning: Totalt ca 4-5 veckors arbete som fördelas på 4-6 studenter (omfattning per student kan anpassas efter önskemål).

Ersättning: Timlön.

Kontakt: Henrik Pålsson, Universitetslektor Förpackningslogistik, e-mail: henrik.palsson@plog.lth.se, telefon: 046-222 76 83. Kontakta Henrik Pålsson för ytterligare information och för att anmäla intresse!

Page Manager:  | 2015-11-06