Mot koldioxsnåla godstransporter - rapport september 2013

Inom forskningsprojektet LETS Gods har Henrik Pålsson (universitetslektor på Förpackningslogistik) et al. skrivit en tvärvetenskaplig rapport som argumenterar, diskuterar och problematiserar styrning mot koldioxidneutrala godstransporter fram till 2050. Bland annat berörs politiska utmaningar, nya referensramar, strukturella förändringar och samspelet mellan företag och myndigheter/stat. Rapportens viktigaste bidrag till forskningen inom området är att det teoretiska ramverket och att beräkningsmodellerna inte utgår från en linjär framskrivning av tillväxten vilket är det dominerande antagandet i litteraturen och rapporterna inom ämnesområdet. Det cykliska synsätt som vi företräder ger helt olika handlingsutrymmen och möjligheter vid olika tidpunkter jämfört med vad som framstår vid ett linjärt synsätt.

Vidare problematiseras på ett nytt sätt betydelsen av relationer mellan faktorer på makro- och mikronivå och dess konsekvenser för möjligheten att reducera CO2 under olika tidshorisonter.  Resultaten av våra analyser kommer därför att delvis skilja sig från andra beräkningar som gjorts över den framtida utvecklingen av CO2-emissioner från transportsektorn och möjligheterna att hantera dessa i framtiden.

Rapporten är publicerad hos Trafikverket och kan laddas ner här.

Page Manager:  | 2015-11-06